Versie : 23.05.2018

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom verwerken we uw klantgegevens. Zo kunnen we uw klantendossier (verzekeringen, spaarproducten, beleggingen en/of kredieten – hierna ‘producten’ genoemd) optimaal beheren en ons productgamma en onze informatie afstemmen op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat daarbij boven alles, dat is ons engagement. Vandaar dit Privacycharter. Omdat we u duidelijk willen informeren over de manier waarop we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd. U mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
BVBA Bevekom, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Aalbekeplaats 17, 8511 Aalbeke (hierna “Bevekom”). Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Bevekom valt.

2. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon. De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Bevekom verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt. U bent wettelijk niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Bevekom geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 Sociodemografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 Gegevens over uw producten en uw vermogen
 Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 Gegevens over uw surfgedrag en -gewoontes op de Bevekom-websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong
 Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes
 Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar u zich bevindt)
 Gegevens via onze contactcentra
 Gegevens die we via derden hebben verkregen
 Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan uw behoeften. Bevekom verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit, noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met betrekking tot het seksuele leven.

4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?
We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Bevekom, bijvoorbeeld wanneer u:
 klant wordt
 contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 deelneemt aan een enquête  gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 onze websites bezoekt

5. Waarvoor verwerkt Bevekom uw gegevens?
 Het beheer van uw klantdossier
 De toekenning en het beheer van producten en diensten
 De permanente verbetering van onze diensten en processen
 De veiligheid van personen en goederen
 Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
 Studies, modellen en statistieken
 De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 Het vooraf invullen van velden
 Hetvooraf invullen van reeds bekende gegevens van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen
 Direct marketing om u onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

6. Op welke rechtsgrond berust de verwerking van uw gegevens?
De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen. Bevekom verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:
 wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 of wanneer u ons op ons verzoek uw toestemming hebt gegeven
 of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Elantis en uw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

7. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?
Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Bevekom zal uw persoonsgegevens nooit verkopen. De overdracht van uw gegevens aan uw verzekerings-, beleggings- of kredietmaatschappij is beperkt tot het mandaat dat u ons hebt toevertrouwd en is met andere woorden strikt beperkt tot die gegevens die betrekking hebben tot de onderhandeling omtrent uw producten.

8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?
8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing
U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor directmarketingdoeleinden. Wend u daarvoor rechtstreeks tot Bevekom per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar info@kantoorbevekom.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2. Recht op verzet tegen het gebruik van uw surfgedrag voor directmarketingdoeleinden
Wil u niet dat we uw gedrag op de websites van Bevekom gebruiken voor directmarketingdoeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten: door het ons te melden rechtstreeks aan Bevekom per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar info@kantoorbevekom.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens U hebt recht op permanente toegang tot uw persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:
 de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 de doeleinden van de verwerking
 de geadresseerden of categorieën van geadresseerden
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat. U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd. Gelieve uw verzoek te preciseren rechtstreeks aan Bevekom per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar info@kantoorbevekom.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

10. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?
U kan het Privacycharter ten allen tijde raadplegen op de website van Bevekom.

Hebt u nog vragen?
Onze Data Protection Officer (DPO) helpt u graag verder. U mag contact opnemen met onze DPO door te schrijven naar Aalbekeplaats 17, 8511 Aalbeke of door het versturen van een mail naar joachim@kantoorbevekom.be. Klachten? Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.